Pożyczka na czasie

Zasady ochrony prywatności na stronie
WWW.SZYBKA-MONETA.PL

Spółka Vega Sp. z o.o. respektuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.szybka-moneta.pl i zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie obowiązujących ustawami i przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. Nr 144 poz1204 z póź. zm.), zwanymi dalej łącznie: Ustawami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.szybka-moneta.pl jest VEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281138, REGON 120476540, NIP 9452081295, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł (zwany dalej: „Spółka”).


Pozyskiwanie informacji przez Spółkę za pośrednictwem strony www.szybka-moneta.pl

Z internetowej strony www.szybka-moneta.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej, odwiedzający stronę udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla potrzeb świadczonych usług. Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Spółka może zwrócić się do osób korzystających ze strony internetowej www.szybka-moneta.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.szybka-moneta.pl polegać będzie na:
  • zbieraniu danych dotyczących wizyt Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez Nich zasobów,
  • zbieraniu danych z formularzy wypełnianych przez Użytkowników na stronie www.szybka-moneta.pl , podczas procesu rejestracji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki
  • zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, kontaktu Użytkownika ze Spółką za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.

Korzystanie z plików cookies


Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (z ang. cookies), które pozwalają na przeglądanie użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanych informacji o stronach, które odwiedził. Te pliki nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane są anonimowe, a informacje, jakie są zbierane przez cookies przesyłane są do Google do opracowania raportów statystycznych aktywności na stronie. Podczas wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej dane (np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego) są automatycznie zbierane. Użytkownik ma możliwość blokady za pomocą opcji cookies, ale, blokując tę opcję, użytkownik może być pozbawiony sprawnego działania strony. Spółka nie jest odpowiedzialna za zawartość innych stron internetowych lub ich działania w zakresie prywatności. Wszelkie linki do innych stron internetowych muszą być wyraźnie oznakowane.


Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie, a dane przetwarzane są przez Spółkę w ścisłej zgodzie z Ustawami oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej, niż pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

Stosownie do zapisów Ustaw, Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, posiada uprawnienie do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania tych danych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia w przypadku zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Spółkę z zastrzeżeniem regulacji zawartych w Ustawach.

Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość uzyskania do nich dostępu, żądania ich modyfikacji albo usunięcia) uzyskać można mailowo poprzez kontakt ze Spółką pod adres: biuro@szybka-moneta.pl., przesyłając informację zatytułowaną ”Przetwarzanie danych osobowych”.


Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawami.
Ponadto, dane na temat użytkowników strony www. oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.


Kontakt ze Spółką

Vega Sp. z o.o.
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Telefon do biura: +48 12 357 43 58

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas oraz w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych lub w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności zgodnie z przepisami Ustaw, prosimy o kontakt o kontakt na adres mailowy: biuro@szybka-moneta pl


Spółka zastrzega możliwość zmiany treści niniejszej Polityki prywatności w drodze ich publikacji na stronie internetowej.


Szybki kontakt

telefon: (12) 357 43 58
biuro@szybka-moneta.pl

Godziny pracy
pn-pt 8:00 - 17:00

Nasze atuty

  • Jasne zasady
  • Szybka wypłata
  • Bezpieczeństwo
  • Polska firma