Polityka Prywatności

www.szybka-moneta.pl


Administratorem  danych osobowych  w rozumieniu  art. 4  pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  dalej  RODO jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281138, REGON 120476540, NIP 9452081295, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł wpłacony w całości.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro(no-spam)szybka-moneta.pl,  telefonicznie 12 357 43 58 lub listownie  na adres: Vega Sp. z o.o., ul. Bociana 20, 31-231 Kraków.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się za pośrednictwem maila pisząc na adres iod(no-spam)szybka-moneta.pl

W przypadku kierowania do administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej oraz formularza kontaktowego korespondencji niezwiązanej zawartą umową lub świadczoną usługą, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi tej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, czyli udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Osobie, której dane dotyczą przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w takim samym zakresie jak użytkownikom.
 
Składając wniosek o pożyczkę w serwisie www.szybka-moneta.pl osoba ubiegająca się o pożyczkę lub zamierzającą korzystać lub korzystająca z usług Vega Sp. z o.o. w tym zawierająca Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przyszłości (zwana dalej Użytkownikiem) podaje  dane osobowe dobrowolnie w celach realizacji umowy pożyczki tj. dokonania oceny zdolności kredytowej, a następnie zawarcia umowy i udzielania pożyczek. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na  żądanie Użytkownika dotyczących zawarcie umowy pożyczki oraz jej wykonania. Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem  formularza zamieszczonego na stronie internetowej Użytkownik podaje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne  dla potrzeb świadczonych usług. Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji  chronione są poprzez szyfrowanie  z użyciem  protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach w których występujemy o zgodę Użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a dotyczy to wykorzystania  adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych oraz danych identyfikacyjnych  do porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną. Występujemy także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu oceny zdolności kredytowej. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji umowy.

Jeżeli nie występujemy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Przy weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz spełnienie obowiązku identyfikacyjnego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 36 i 37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podczas wykonania umowy pożyczki lub też w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed  zawarciem umowy pożyczki podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO

Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, reklamacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na nie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W przypadku sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeżeli przeciwdziałamy ewentualnym wyłudzeniom, co leży w uzasadnionym interesie Vega Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów biznesowych Vega Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Vega Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie:
 • dane identyfikujące osobę w tym PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, status zawodowy, nazwa pracodawcy, dochód miesięczny, dane identyfikujące firmę w tym nazwę firmy i NIP;
 • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu oraz numer konta bankowego, a także w przypadku udostępnienia przez Użytkownika: dane dostępne na jego koncie bankowym w tym historia rachunku i historia zobowiązań kredytowych;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków o pożyczkę oraz obciążenia innymi pożyczkami.
Vega Sp. z o.o. zbiera dane osobowe od Użytkowników lub od podmiotów trzecich, które przekazują nam informacje na podstawie udzielonych przez Użytkownika upoważnień  lub w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Vega Sp. z o.o. następującym kategoriom podmiotów:
 • na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody wskazanym w upoważnieniu podmiotom w celu weryfikacji tożsamości oraz oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
 • podmiotom wspierającym Vega Sp. z o.o.  w prowadzonej działalności  w oparciu o odpowiednie klauzule  chroniące dane osobowe Użytkownika w prowadzeniu działalności tj. firmy kurierskie,  pocztowe, telekomunikacyjne, firmy wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmy wykonujące usługi księgowo – podatkowe oraz przelewy i płatności, kancelarie prawne, firmy wspierające promocję naszych produktów i współpracujące  w ramach kampanii marketingowych.
Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych odbywa się na zasadzie art. 45 RODO tylko i wyłącznie podmiotom, które przystąpiły do Tarczy Prywatności (Privacy Shield). Tarcza Prywatności została zatwierdzona  Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r., przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlementu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, więc przystapienie przez dany podmiot do Tarczy Prywatności sprawia, że przekazanie danych osobowych jest zgodne z RODO.
 
Okres przez który przechowujemy dane osobowe Użytkownika:
 • dla celów dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez 3 lata  od zebrania danych a jeśli umowa pożyczki zostanie zawarta  przez okres 3 lat po wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki;
 • dla celów realizacji umowy pożyczki  -  przez okres trwania umowy;
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń - do momentu przedawnienia się potencjalnych roszczeń z tego tytułu;
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Vega Sp. z o.o. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki bądź z innego tytułu;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy pożyczki, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia  wynikające z umowy, a w przypadku zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów tworzenia zestawień i statystyk przez czas trwania umowy pożyczki, a następnie nie dłużej niż przez okres  po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
 • dla celów prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości Vega Sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego;
 • dla celów archiwalnych po wygaśnięciu umowy dane są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres;
 • dla celów marketingu – do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje  także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Vega Sp. z o.o. danych osobowych  w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wykonywanie tych praw następuje w oparciu o art 15-22 RODO.

Dodatkowo informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi  przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Wskazujemy, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody  w celu dokonania oceny zdolności kredytowej stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej. Wynik profilowania  ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia  umowy pożyczki,  z tym zastrzeżeniem że osobie ubiegającej się o pożyczkę  przysługuje  w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Vega Sp. z o.o. i wyrażenia własnego stanowiska, a także do zakwestionowania tej decyzji.